Тываның Күрүне Университеди

(ТывКУ арындан шилчээн)

Тываның Күрүне Университеди (ТКУ)Тываның эң улуг база чаңгыс дээди өөредилге чери. 1995 чылда Кызылда күрүнениң педагогика институдун болгаш оон өске ийи дээди өөредилге черлерин каттыштырганы-биле үндезилеттинген.

Тываның Күрүне Университеди

ТКУ Тываның төвү - Кызыл хоорайда турар. Амгы үеде ректорун Хомушку Ольга Матпаевна дээр. Ол кижи философия эртеминиң доктору, профессор эргелиг кижи.

ТөөгүзүЭдер


ТургузууЭдер

Университеттиң салбырларыЭдер

Университеттиң тускай салбырыЭдер

Шаңнал алган улустарЭдер

Пюрбю С.Б. – 1973 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган

Сарыг-оол С.А. – 1974 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган

Тока С.К. – 1974 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган

Кудажы К-Э.К. – 1987 чылда Тыва АССР-ниң Улустуң чогаалчызы атты алган

Сүрүң-оол С.С. – 1994 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

Кенин-Лопсан М.Б. – 1994 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

Кюнзегеш Ю.Ш. – 1997 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

Танова Е.Т. – 2005 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

Даржай А.А. –2007 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

Куулар Ч.Ч. – 2009 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

Мижит Э.Б. – 2011 чылда Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы атты алган

АдрезиЭдер

Долу ады: Федералдыг күрүнениң бюджеттиг дээди өөредилге чери "Тываның күрүне университеди".
667000 Россия Федерациязы, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Ленина кудумчузу, 36 дугаарлыг бажың[1].
Тел/факс: 8 (39422) 2-19-69

Тайылбыр кезекЭдер

  1. Ол дээрге "Кол корпузу"-дур. Салбырларның хөй кезии хоорайның өске-өске черлеринде турар.

ДөзүЭдер

  1. Тываның Улустуң чогаалчылары
  2. ТКУ-нуң сайтызы.