Серяков, Владимир Ефимович

Владимир Ефимович Серяков (1934 чылдың январь 1, Черниговка, Кормилов району, Омск облазы — 2016 чылдың февраль 13, Москва, Россия Федерациязы) — совет нам болгаш күрүне ажылдакчызы, Тыва АССР-ниң Сайыттар Чөвүлелиниң даргазы (1984—1990).

Владимир Ефимович Серяков

Төрүттүнген хүнү 1934 январьның 1(1934-01-01)
Мөчээн хүнү 2016 февральдың 13(2016-02-13) (82 хар)

Намдары Эдер

Ажыл-ижин Омск облазының Кормилов районунуң Куйбышев аттыг колхозунга эгелээн. Бир чыл болганда Чернигов ортумак школазының секретарь-кассири апарган.

1959 чылда Киров аттыг Омскиниң көдээ ажыл-агый институдун «зоотехник» эртемниг дооскан. Тыва томуйлаттынган. Каа-Хем райкүүскомнуң көдээ ажыл-агый килдизинге ажылдап эгелээн. Кожууннуң көдээ ажыл-агый инспекциязынга улуг зоотехник бооп ажылдаан. Аныяк специалист кабинет ажылынга арай таарзынмааны-биле, Каа-Хемниң дуржулга-көргүзүг ажыл-агыйы болуп турган «Октябрь 30 чылы» колхозтуң кол агрономунга ону томуйлаан. Чер ажылын сазырадыр талазы-биле бодунуң билиин, аргазын амыдыралга ол херек кырында бадыткап шыдаан: колхозтуң тараа культураларының гектар бүрүзүнден ортумаа-биле дүжүдү ооң ажылдап турган чылдарында 25-27 ц чедир бедээн, а картофельдиң, ногааларның республикада эң-не бедик дужүдүн колхозчулар ажаап ап турган. Кол агрономнуң болгаш ооң дузалакчыларының ажылының дугайында солуннар ынчаарда калбаа-биле чырыдып турган.

Ооң соонда Таңдының көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазының оралакчызы база даргазы кылдыр ажылдаан. .

 • 1966—1970 гг. — Тыва АССР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды,
 • 1970—1976 гг. — Тыва АССР-ниң Сайыттар Чөвүлелиниң даргазының бирги оралакчызы,
 • 1976—1982 гг. — СЭКП-тиң Тыва обкомунуң ийиги секретары.

1980 чылдарның эгезинде СЭКП-тиң чанынга турган Ниитилел эртемнериниң академиязынга өөренген сөөлүнде В.Е. Серяковту Моолга ажылдаар кылдыр чоруткан, чер ажылын сайзырадыр талазы-биле кожаларга ол практиктиг улуг дузаны көргүскен.

1984 чылда  — Сайыттар Чөвүлелиниң даргазының оралакчызы, 1984 чылдан 1990 чылга чедир — Тыва АССР-ниң Сайыттар Чөвүлелиниң даргазы.

РСФСР-ниң Дээди Чөвүлелиниң 11-ги чыыжының депутады кылдыр соңгудуп турган.

 • 1990—1994 чылдарда — РСФСР-ниң база Россия Федерациязының Национал политика талазы-биле Күрүне комитединиң даргазының оралакчызы,
 • 1994—1999 чылдарда —РФ-ниң Президентизиниң Чус-чер эргелелиниң килдис даргазы, оон - даргазының оралакчызы,
 • 1999—2007 чылдарда — РФ-ниң Чазааның чанында Ханты-Манси автономнуг округтуң Чагыргазының төлээлелиниң удуртукчузунң оралакчызы.

2007 чылдың ноябрьда — Тыва Республиканың Москва хоорайда дең эргелиг төлээзиниң бирги оралакчызы.

Шаңналдары, ат-алдары Эдер

 • Ийи Күш-ажылдың Кызыл Тук орденнери
 • «Хүндүлелдиң демдээ» ордени
 • «Кайгамчык албан ажылы дээш» деп медаль,
 • «Кур болгаш куруккан черлерни шиңгээткени дээш» деп медаль
 • «ССРЭ-ниң чепсектиг күштериниң 60 хары» деп медаль
 • «Москваның 850 харлааны» деп медаль
 • «XX чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Тыва Республиканың күрүне номунче ады кирген
 • Тыва Республиканың Ордениниң кавалери (2007).

Дөс Эдер

 1. Владимир Ефимович СЕРЯКОВ // XX чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери. Күрүне ному. Кызыл. 2004. С. 88

Шөлүглер Эдер