Электриктиг энергия дөзү

Электриктиг энергия дөзү, чемненилге дөзү (орус. источник питания) — электриктиг энергияны бүдүрерде, чыырда азы ооң характеристикаларын өскертирде ажыглаар херексел[1].

Электриктиг энергия дөзү бирги, ийиги болгаш үшкү дөстерге чарлыр.

  • Биирги дөстер — энергияның өске хевирлерин элетриктиг энергияже шилчидер хуулдурукчулар. Чижээ: аккумуляторлар[2]химиктиг бүдүмелдерде курлавырлаттынган энергияны электриктиг энергияже хуулдурар херексел.
  • Ийиги дөстер боттары энергияны бүдүрбейн, чугле хуулдуруп, херек параметирлер-биле хандырып турар.
  • Үшкү дөс — кандыг-бир херекселдиң ийиги дөсче коштунган дөзү.

Химиктиг дөстер

эдер

Тайылбыр

эдер
  1. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
  2. ГОСТ 29284-92 Источники тока химические первичные. Методы контроля электрических параметров