Чүрек — Чүректи чара кескеш, иштинде дес ханын төп кааптар, чүрек хавын чаа иштинче кылдыр аңдарар. Чүректи баштай дүлер эъттер-биле кады хайындырар. Шээр малдың чүрээн хөй кезиинде бичии уругларга тутсур. Өг эъди салганда чүрек ыяап-ла турар. Кандыг-даа малдың эъдин кадыргаш, соктапалырга, ооң чүрээниң хавынга өй-тап сыңа бээр дижир.

ДөзүПравить

Ном " Холу чемзиг авам сөңү" Эмзимаа НАМЗАЛ