Хадың чекпези - чиир чем болгаш оон кылган суксун.

Ону кылырыЭдер

Хадың чекпезин орай күзүн, кыжын азы эрте чазын туруп алыр. Иштинде ак өңнүг чымчак черин албас. Хадың чекпезиниң хандызын кодузу аарыг, гастриттиг улус ижер. Ону мынчаар кылыр: үүрмектээн чекпени бир кезек, а хайындырган изиг сугну / ол 40-50 градустан ашпас турар ужурлуг,оон башка чекпениң эм шынары баксыраар, беш кезек кылдыр алыр, сугну чекпеже кудар. 48 шак дургузунда караңгы, сериин черге тургузар. Ооң соонда хандыны шүүрээр. Бир стаканнап хүнде 1-3 катап ижер.


ДөсЭдер

  1. Ном "Холу чемзиг авам сөңү" Эмзимаа Намзал