Макроэкономика - камнал (экономика) эртеминиң адыры. Ол болза камналдың ниити шимчээшкинин шинчилеп турар: камналдың туруштуг сайзыраарын боттандырары, бүгү курлавыр-байлактарны шуптузун чөптүг ажыглалче киирери, инфляцияның деңнелин бичеледири болгаш төлевир күселин (орус. платежный баланс) деңнелге тудары.


ДөзүкЭдер

  1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. - Макроэкономика, 6-гы үндүрүг, 2004 ч.