Макроэкономика — экономика эртеминиң адыры. Ол болза экономиканың ниити шимчээшкинин шинчилеп турар: экономиканың туруштуг сайзыраарын боттандырары, бүгү курлавыр-байлактарны шуптузун чөптүг ажыглалче киирери, акша үнезиниң бадыышкынының деңнелин контрольга тудары болгаш төлевир күселин (орус. платежный баланс) деңнелге тудары.

Дөзүк эдер

  1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. - Макроэкономика, 6-гы үндүрүг, 2004 ч.