Көдээ суур
Көдээ суур

Көдээ суур – көдээ черде административтиг (удуртулгарлыг, чагыргалыг) дың чер. Шак ында колдуунда көдээ ажыл-агыйлыг улустар чурттап турар.

ДөсЭдер