Кыдат дыл – син-төвүт дылдар аймааның адырының бирээзи. Эң баштай хань чоннуңКыдаттың кол этниктиг бөлүүнүң – дылы турган. Бодунуң үлегерлиг хевиринде кыдат дыл – Кыдат Улус Республиказының биле Тайваньның албан дылы, база КНО-нуң ажылчын болгаш албан дылдарының бирээзи. Кыдат дыл аажок дыка нарын ылгалып турар диалектилерни көргүзүп турар.

ЛингвогеографияЭдер

Делегейде кыдат дылдың нептерээни:

  1. Кыдат дылды албан азы эң кол дыл кылдыр томуйлаан чурттар
  2. Кыдат дылга 5 сая ажыг чугаалажыр кижилерлиг чурттар
  3. Кыдат дылга 1 сая ажыг чугаалажыр кижилерлиг чурттар
  4. Кыдат дылга 0,5 сая ажыг чугаалажыр кижилерлиг чурттар
  5. Кыдат дылга 0,1 сая ажыг чугаалажыр кижилерлиг чурттар
  6. Кыдат дылга элээн хөй санныг чугаалажыр кижилерлиг хоорайлар

Солун барымдааларЭдер

Кыдат дылды эң нарын дылдарның бирээзи кылдыр Гинесс рекордтарының номунче бижип каан. Рекордтуг даңзыда чиппева, хайда, табсаран биле эскимос дылдары-биле катай чаңгыс одуругда деп демдеглеп турар.

ДөзүглелЭдер

  • Орус Википедиядан очулдурган