Каайлы (орус. пошлина)

1. Даштыкыдан киир азы даштыкыже үндүр сөөртүр барааннардан күрүнениң тыртып алыр үндүрүү.

2. Ачы-дуза чедириишкиннериниң кандыг-бир хевири дээш хамаатылардан, албан болгаш организация черлеринден күрүне органнарының тыртып алыр төлевири. Чижээ, паспорт киир бижиткени дээш каайлы тыртар.


ДөзүкЭдер

Ниитилел-политиктиг терминнерниң тайылбырлыг словары. Кызыл - 1986.