Графика дизайны (орус. Графический дизайн; азы графиктиг дизайн) — аяннашкак болгаш үре-түңнелдиг визуал-коммуникативтиг чурумалдар кылыр уран-төлевилелчи ажыл-чорудулга. Өскээр чугаалаарга, янзы-бүрү объектилер дөзевилээр чогаадыкчы уран чүүл, графиктиг элементилер дузазы-биле бердинген объектиниң эстетиктиг, визуалдыг болгаш функционалдыг шынарларын экижидер ажыл[1]. Культура болгаш социал-экономика адырларының сайзыраарынга графиктиг дизайн инновацияга салыышкынын киирип турар.

ТайылбырЭдер

  1. Графический дизайн