Гликозидтер

Гликозидтер - органиктиг бүдүмелдерниң глюкоза азы өске-даа чигир аймаа-биле каттыжыышкыны. Дыка хөй гликозидтерни база-ла үнүш аймаандан үндүрүп ап, эм кылдыр ажыглап турар. Чамдык гликозидтер дириг амытаннарга хоралыг бүдүмелдер болуп турар.

Кверцетинниң гликозиди

ЧижээЭдер

Грушаның, киш-кулааның болгаш оон-даа өске үнүштерниң бүрүлеринде арбутин деп гликозид бар. Ону сыңыйның, кара-бүүректиң чамдык аарыгларынга ажыглап турар. Ажыг миндаль, абрикос, персиктерниң, слива, вишня, долагананың бүрүлеринде; чимизинде, сөөктеринде амигдалин, агликон деп күштүг хоран болур синильдиг кислота тургузуглуг гликозидтер бар. Чамдык яблоктарда, чаа картофельдиң картында хоралыг соланин дээр гликозид база бар.

ДөзүЭдер

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"