Витаминнер

(Витамин арындан шилчээн)

Организмниң ажыл-чорудулгазы чогумчалыг болурунга эргежок чугула бүдүмелдерни витаминнер деп адаар (лат. vita — «чуртталга», «тын»).

Кат, ногаа, чимис аймаанда витаминнер черле көвей
Бүдүрүкчү "Centrum"-нуң көөп чыган витаминнери
Хапта Дуовит (витамин)

Аъш-чем солчуушкунунга, сиңниишкининге, углевод, үстер, белоктар дээш өске-даа чүүлдерниң организмге хуулуушкуну чогумчалыг, таарымчалыг болурунга витаминнер эң чугула бүдүмелдер болур. Витаминнер дириг организмниң органнарының, чүрек, хан-дамыр, нерви системаларының, ижин-баарнын ажылынга болгаш ханның тургузуунуң доктаамал четче болурунга улуг ажыктыг. Эът-мага-ботка витаминнерниң четчир хемчээли организмниң даштыкы бисти долгандыр туруп турар таарымча чок бойдустуң уржуктарынга туруштут, шыдамык болурунга, аарыгларга удурланыр шынарын күштелдиреринге улуг идигни тургузуп турар. Бир эвес, витаминнер чедишпес болза аарыычал, аарыгзыг, арган, күш-деңгел чок, салдынчак, күзел-соруу, эрестии бастынчак, бүгү-ле чүвеге эреңгейлээр чаңныг дээш харын-даа доора аарыгларга, бергедээшкиннерге чедирип болур.

Дөзү эдер

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"