Бургомистр

Бургомистр - Европаның чамдык чурттарында, ол ышкаш XVIII-XIX чус чылдарда Россияга хоорай чагыргазының баштыңы.

ДөзүкЭдер

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.