Аку́стика (грек. ἀκούω (аку́о) — дыңнап тур мен) — үн дугайында эртем. Ол болза үннүң бойдузун болгаш айтырыгларын шинчилээр: үннүң тыптыры, тарадыышкыны, хүлээри болгаш дээжи. Физиканың (механиканың) эң чоонундан (0 Гц даап санаар) тура эң чиңгезинге чедир эглиңнээш чайгылыышкыннар болгаш чалгыглар шинчилээр бир угу.

Акустика көвей эртемнер аразында турар эртем болгаш, ооң көвей айтырыгларын дараазында көрүштер-биле чазып харыылап болур: математика, физика, психология, архитектура, электроника, биология, медицина, гигиена, хөгжүм теориязы болгаш одө.

Чамдыкта (бөдүүнү-биле чугаалаарга) акустика деп акустиктиг системаны безин адаарлар -- өскерлиичел токту үн чайгылыышкынынче көжүрер электри херексел. База акустика деп сөстү бир өрээлдиң азы черниң эки-багай үн дамчыдар шынарын айтырда ажыглаар, чижээ: «бо залдың акустиказы-даа кедергей эки-дир».

«Акустика» (фр. acoustique) деп терминни 1701ч. Ж. Совёр киирген.

Адырлары эдер

Ниити (физиктиг) акустика — үннүң янзы черлерге херелдениишкини биле тарадыышкыны дугайында теория; үн чалгыгларының дифракция, интерференция болгаш үзүктелиишкин теориялары.

Геометриялыг акустика — үннүң тараарын шинчилеп өөренир акустика кезээ. Ооң сайгарар талазы болза: үннүң херелдери - акустикалыг чайгыныышкыннарның энергиязының угларынга касательная (очулдурар) шыйыг-дорт-тур.

Дөс эдер