Үн – физиктиг болуушкун, агаар (азы өске хей) дыгыйының өскерлип шимчеп кээн кезек чалгыг. Ол чалгыгны дыңнаар азы хүлээп алыр херекселден (азы кижиниң кулаандан) база хамааржыр.

Үн чалгыглары. Үннүң дөзүнден дыңнакчагы чедир ооң дыгыйы өскерлип турар

Өске бүдүмелдерге эдер

Үн болза чүгле агаарга (хейге) эвес, а плазма, суук болгаш кадыг бүдүмелдерге чалгып болур. Чижээ: чаныңарда турар бар чүнү-даа болза соктаптыңар. Дыгыйы улуг бүдүмелдерге ооң дүргени улуг болур. Ынчангаш үн дыгыйы эвээш хейге оожум тараар.

Бистиң тынып турар агаарывыска ортумак хемчээлдиг турда үннүң дүргени – 340 м/с.

Дөс эдер