Эфирлиг үстер

Эфирлиг үстер дээрге, азот чок, чаагай чыттыг бүдүмелдерниң холуксаазы болур. Органиктиг эзилдириглерге болгаш үҫтерге эфирлиг үстер эстиичел болгаш сугга эзилбес. Эфирлиг үстерни тускай муңгаш савага, эфирлиг үстүг үнүштерни сугга хайындырып тургаш, үндүрүп алыр. Эфирлиг үстер бар үнүштерни эм үндүрүп алырынга медицинада калбаа-биле ажыглап турар, чүге дээрге олар микробтарга өлүмнүг дээштиг, аараан черлерниң аарыын намдадыр, билинместедир, чөдүлдү оожургадыр шынарлыг. Эц ылаңгыя арыг эфирни кезип эмнээшкин үезинде аарыг кижини удудуп, билинместедип алырынга ажыглап турарын улустуң хөй нуруузу билир. Эфирлиг үҫтерге смольдар кончуг дөмейлешкек болгаш чамдык аарыгларга олар база эки дээштиг. Дыка хөй эм үнүштерниң тургузуунда олар кончуг хөй[1].

Имбирь дазылы - эфирлиг үстер ында кончуг хөй

ДөзүПравить

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Монгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"
  1. Антисептик вырӑнне эфир ҫӑвӗсем