"ЧЕРНИҢ ЧЕДИ ЧАРАЖЫ" - Бүгү Делегейниң бадыткаан кижиниң кылган кайгамчыктыг чараш чүвелери.

Черниң 7 чаражының даңзазы:

  1. Бистиң эрага чедир 2700—1780 чылдарга чедир Гизага туттунган Египеттиң пирамидалары.
  2. Бистиң эрага чедир 605 - 562 чылдарда туттунган Вавилоннуң Семирадада агаарда астынган садтар.
  3. Бистиң эрага чедир VI векте Эфесте туттунган Артемида дуганы.
  4. Бистиң эрага чедир 430 чылдар үезинде кылган Зевстиң тураскаалы (статуязы).
  5. Бистиң эрага чедир IV вектиң ортан үезинде туттунган Биче Азияда Галикарнасс мавзолейи.
  6. Үжен чеди метр узун Хүн бурганы Гелиостуң хүлер тураскаалы — Колосс Родосский. Бистиң эрага чедир 285 чыл үезинде кылдынган.
  7. Чүс дөртен үш метр бедик Александрия портунда Фарос маяк. Бистиң эрага чедир 279 чылда кылдынган.