Хөрек демдээ

Хөрек демдээ — калбак азы борбак хевирлиг чуга демирден (металлдан) кылган чараш дүрзүлерлиг, кандыг-ла бир төөгүлүг болуушкуннуң азы бедик шаңналдың түңнелинде тыпсыр хөрекке азар демдек [1].

ССРЭ-ниң Чепсектиг Күжүнүң дээди шериг-өөредилгезин доосканнарга бээр хөрек демдээ
Шагдаа кижиниң хөрек демдээ

Демдектерни күрүнелер, хуу бүдүрүлгелер азы хуу кижилер кылып турар.

Хөрек демдектерин азы демдектерни тускай эртем шинчилеп турар — фалеристика. Демдектер чыыр чорукту шак ынчалдыр адаар.

ДемдеглелдерЭдер

  1. С.Ожеговтуң сөстүүнден

ДөзүкЭдер

  1. Куулар Айлаана Валерьевна. "Алдын-Кушкаш", Тыва Республиканың уруглар сеткүүлү, №3 (17) 2014ч. май-июнь.