Тыва акша́ (тюрк дылдарда «акша», сөс-биле «чырык») — Тыва Арат Республиканың акша саңы. 100 көпеекке чарылган валюта. 1934-1944 чылдарга чедир турган. Оон ТАР-ның ССРЭ-ге каттышканындан, орнунга орус рубль ону шуут солаан.

Тыва акша

Эгеки төөгүзү эдер

1925 чылдың июль 25-де тывылган ТАР-ның күрүне банкызы — «ТываБанк», АССР-биле сумелешкениниң ёзугаар, ТАР-га совет акша (рубль) үндүрүп турган. 1933 чылдың 12 айда ТАР-ның Чазаа совет акшаларга ТАР-ның сулдезин болгаш «Чугле арат республикада бар» - деп бижиктиг кылдыр үндүрерин шиитпирлээн.

ТАР-ның валютазы эдер

1933-1934 чылдарның уезинде, совет акшаларны орнаан тыва 1, 2, 3, 4, 5 копеекке дең монеталар үндүрген. Олар чугле майның 1945 чылга дээр турган.

1936 чылдың январь 1-де чуртка акша реформазы болган, ынчан совет валюта чоннуң валютазы биле солуттунган — арат респбуликаның банкноттары: 1, 3, 5, 10, 25 акша. Шупту 2 млн акша үндүрген.

Саазын акшалар эдер

 
   
   
   

Демир акшалар, көпеектер эдер

Көпеек, көпээк - дөмей уткалыг сөстер.

     

Дөзү эдер