Делегейниң чеди кайгамчыктары: различия между версиями

Создано переводом страницы «Семь чудес света»
(Создано переводом страницы «Семь чудес света»)
 
(Создано переводом страницы «Семь чудес света»)
 
Бүгү Элладада самостар үш улуг тудуг-туоаскаалдарны тудур үндүргеннер. Бир дугаарында олар дагны өттүр бедии 150 оргий хире чер ишти-биле кирер орук касканнар. Ооү узуну 7 стадий дурту, а бедии болгаш калбаа тус-тузунда 8 фут. Адаан дургаар ханызы 20 кыры дурту база доора дурту 3 фут оүгар каскаш, хоолайлардан хоорайже суг дамчып турар кылдыр кылганнар. Ооү тудугжузу Евпалий, мегаржы Навстрофтуң оглу. Ол биргиза. Ийигизи — далайның эрик кыдыының бажыглаашкын чалы болур. Ук чалдың бедии 20 оргий база узуну 2 стадиден хөй. Үшку тураскаал — улуг өндүр дуган ''(Гера дуганы — тайылб.)''. Бир дугаар тудугжузу самосчу Филейниң оглу, Рек. Самоссчу чүүлдерде бо бүгүнү тодаргай бижээн мен<ref>[http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1287765397#150 ''Геродот''. История. Книга III «Талия», § 60]</ref>
<templatestyles src="Шаблон:Конец цитаты/styles.css" /></blockquote>СөөозүредирСөөлзүредир даңзы чеди кайгамчыктарга чедир улгадыпнемежип, көвүдээн. Б.э.ч. III векте база бир чаа кайгамчыктаркайгамчык чүүлдер даңзызы тывылган. Ооң дөзүн төөгүчүлер Сидондан (англ) АнтипатрныңАнтипатырның бижээни улуг эвес шүлүк деп санап турарлар (Салониктерден Антипатр (англ.<span class="noprint" style="white-space:nowrap;font-size:85%">) бижээн деп бодал база бар</span>):
 
Антипатрның бижээн чүүлүнүң соонда Филона Александрийскийниң чогаалы ( б.э. IV в. оратор азы сураглыг механик б.э.ч. III в.) «Чеди кайгамчыктар дугайында». а Александрияда орук айтыкчызы, маякты туткан соонда даңзыже Вавилон ханаларын киирген (ону делегейниң база бир кайгамчыктыг чүүлү деп Улуг Плиний «ЕстественныеЧайгаар историибүткен төөгүлер» деп ажылында киирген). Чамдык чогаалдарда астынган садтар орнунда Вавилона ханалары база катап, а о. Фарос ортулуунда орук айтыкчызы маяк Александрияда библиотека-биле орну солчуп турар; даңзыны оон ыңай Зевсатиң Пергамда алтарь, Персеполеда Кирниң өргээзи, Мемнонада «ырлап турар» статуя-тураскаалдар египеттиң Фивтериниң чанында база Фивтер боттары, Кизикте Зевстиң дуганы, Эпидавырда Асклепияның статуя-тураскаалы, Афиннерде Парфенос Фидийниң ажылдары (афиннерниң Акропольда), рим үеде — Колизей база Капитолий. Сөөлзүредир даңзыже Соломонгуң дуганы, Нойнуң хеме-бажыңы, Вавилон башнязы, Константинопольда София дуганы д.о.ө. кайгамчык чүүлдер немежип кирген.
 
== Классиктиг даңзы болгаш ооң сөөлзүредир өскерлиишкиннери ==
Төөгүчүлер ук даңзыны [[Александр Македонский|Александр Македонскийниң]] чагырып турган империязы-биле холбап турартурарлар. Делегейниң чеди кайгамчыктарының дугайндадугайында Григорий Назианзин мынчаар юижип турар: пирамида, ийи статуя-тураскаалдар, садтар, храм-дуганнар, хаанны орнукшуткан чевег-тудуг болгаш хана
 
Амгы үеде чеди деп кайгамчыктар санынче немешкен чүүлдер:
{| class="wikitable"
!Кайгамчык
I вектиң төнчүзүнде рим шүлүкчү Марциал даңзыже чаа туткан Колизейни немеп киирген. Дараазында VI векте, христиан теолог Григорий Турский даңзыже Нойуң хеме-бажыңын болгаш Соломоннуң дуганын киирген.
 
Делегейде чеди кайгамчыктар дугайында бир-ле дугаар Руська Симеон Полоцкий таныыр кижизинден, византий дөстүг чугаадан дыңнап бижээн. Европага Эрте бурунгу үениң чеди кайгамчыктарыныүкайгамчыктарының дугайында Чаа Үениң даңзызы австрийжи архитектор Иоганн Бернгард Фишер фон Эрлахтың (1656—1723 чч.), «НаброскиАрхитектура потөөгүзүнден истории архитектурыора-сомалар»<ref>{{Ном|автор=Miles M. Margaret|заглавие=A Companion to Greek Architecture|ответственный=|издание=|место=Chichester, West Sussex, UK|издательство=Wiley Blackwell|год=2016|страницы=440|страниц=|isbn=}}</ref> деп ному чырыкче үнген соонда, калбаа-биле нептерээн..
 
== Көр. база ==