Политика - күрүне эрге-чагыргазының болгаш күрүне эргелелиниң органнарының чурттуң ниитилел тургузуун болгаш экономиктиг структуразын көргүзүп турар ажыл чорудулгазы, а ол ышкаш партиялар болгаш өске-даа организацияларның, ниитилел бөлүктериниң ажыл-чорудулгазы.[1]

ДөзүкЭдер

  1. Тыва дылдың тайылбырлыг словары / Д.А. Моңгуштуң редакторлааны-биле. - Новосибирск: Наука, 2011. (Том II К - С).