Кырлыг тараа[1], Мыйырак дээрге үүргене дазылы болур. Ону хөй кезиинде күзүн күске уургайларындан казып алыр турган. Кургадыр, хоорар. Бышкан мыйыракты оожум соктааш, челбип кааптар. Ону далганнааш, саржаг азы чөкпек холааш чиир.

메밀.JPG

ДөсЭдер

  • Ном «Холу чемзиг авам сөңү»


  1. Тувино-русский словарь, 1932 г. (стр. 78)