Метеорит — октаргай делгемнеринден келгеш, Чер кырынга кээп дүшкүлээн дашталчак, демирленчек бүдүмелдер.
Чамдыкта Черниң атмосферазының сырый каъттарынче бичии доозуналчак үүрмек эвес, кончуг улуг хемчээлдиг телолар кээп киргилээш, долузу-биле эстип-хайлып четтикпейн, чалбыраашталып кыппышаан, аажок дааш-шимээнниг Черге кээп дүшкүлээр. Ол улуг телоларның артынчыларының Черге кээп дүжерин болид дүжүүшкүнү дээр. Кадыгланып, демирлени берген Черге кээп дүшкүлээн артынчыларны метеориттер дээр.
Делегейде 1800 хире метеориттер тывылгылаан. Оларның чамдыктарының деңзизи 257 кг-дан 687 кг чедип тургулаар. Метеориттер составында демир, даш, даш-демир бар.