"Кыш" [номчууру: къыш] - чылдың 4 янзы үезиниң бирээзи, ынчан чер кыры соок апаар, экватордан ырак черлерде хар, дош тыптыр. Ол күс биле частың аразында болур.

Кыш
Кыш, ыяш