Коми Республиканың Күрүне Соведи

Коми Республиканың Күрүне Соведи (коми Коми Республикаса Каналан Сöвет) — Коми Республиканың хоойлу чогаадыр (төлээлер) чаңгыс палаталыг күрүне эрге-чагыргазы органы, үргүлчү ажыглаттынып турар дээди база республиканың кара чаңгыс хоойлу үндүрер (азы доктаадыр) органы болуп турар.

Тургузуу эдер

Фракцияның 5 дугаар чыыжы эдер

Фракция Удуртукчу Депутаттарның саны
Чаңгыс демниг Россия Александр Петрович Макаренко 24
РФКП Вячеслав Иванович Шулепов 3
РЛДП Михаил Анатольевич Брагин 2
Чөптүг Россия Вера Игоревна Скоробогатова/Илья Николаевич Величко 1

Фракцияның 6 дугаар чыыжы эдер

Коми Республиканың Күрүне совединиң VI чыыжынче соңгулдадар 2015 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс бүрүн соңгулда хүнүнде болган.

Фракция Удуртукчу Депутаттарның саны
Чаңгыс демниг Россия Александр Петрович Макаренко 26
Чөптүг Россия Татьяна Алексеевна Саладина 2
РФКП Олег Алексеевич Михайлов 1
РЛДП Михаил Анатольевич Брагин 1

Тургузуу эдер

Комитеттер эдер

  • Хоойлу чогаадылга база тус черниң бот-эргелел комитеди.
  • Бюджет, үндүрүглер база экономиктиг политика комитеди.
  • Социалдыг политика комитеди.
  • Бойдус байлактары, бойдус ажыглаар база экология комитеди.

Үргүлчү комиссиялар эдер

  • Үргүлчү комиссия Регламент (доктааткан чурум) база депутат этиказы.
  • Үргүлчү комиссия чуртталга бажыңнары-коммуналдыг ажыл-агый айтырыглар.

Этниктиг тургузуу эдер

Коми АССР Дээди Соведи 1990 чылда 177 депутат соңгуттурган, оларның 56 (31,6 %) — коми.[1]

2017 чылда коми — 13 %[2]

Этносы I чыыш[3] II чыыш[4] III созыв IV чыыш V чыыш VI чыыш
саны % саны % саны % саны % саны % саны %
комилер 16 32 14 27,5
орустар 20 40 30 58,8
украиннер 4 8 2 3,9
еврейлер 3 6 1 2
немецтер 1 2 1 2
чуваштар 1 2
болгарлар 1 2
Түңү 50[5] - 51[6] - - - - -

Демдеглелдер эдер

Шөлүглер эдер

Майык:Россияның Регионалдыг парламентилери