Киргиз чон

Киргиз чон (түрк бижиинде: 𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕 ) боттарын кыргыз дээр; хөйнүң санында кыргыздар болур) — Барыын Тянь-Шань-Памир дагларында чурттап турар чон[1].

ДылыЭдер

Киргиз дыл. Кыпчак дылдар бөлүүнге хамааржыр.

ТөөгүзүЭдер

КультураЭдер

Чоннуң асс-чогаалында «Манас» деп тоол кончуг делгереңгей. «Манас» деп тоол үш кезектиг: «Манас», «Семетей» биле «Сейтек». Ол тоол миллион одуруглуг, эң улуг тоол бооп ол Гиннес номуче киир бижиттирген. ЮНЕСКО ону кижи төрелгеттениң эртинези деп санааш бодунуң камгалалынга алган.

ЧүдүлгезиЭдер

Исламның суннит хевири.

Тайылбыр сөсЭдер

  1. Орус төөгүчүлер шаандагы кыргыстарны «Кыргыз» деп сөс-биле адаар боорга, улусту будавазы-биле Барыын Тянь-Шань-Памир дагларында чурттап чоруур мусульманнарга хамаарыштыр тускай «Киргиз чону» деп арын ажыдып каан. Бо таварылгада ол чонга хамаарыштыр орус орфографияны ажыглаза чогуур дур.

ҮндезиниЭдер

  1. Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978.
  2. Киргизы