Майык:Государственный деятель Мюфиде Ильхан (19 февраль 1911, Мерсин — 2 февраль 1996, Бодрум) — турк педагог база күрүне албан ажылдакчызы. Турцияда бир дугаар херээжен хоорай чагырыкчызы[1].

Намдары

эдер

Мюфиде Ильхан 1911 чылдың февраль 11-де Мерсинге төруттүнген. Ооң адазы Мустафа Назиф шеригге офицер турган, авазы Эмине — бажың ажылы кылып турган. Мюфиде дөрт харлыг турда, ооң ачазы дайынга чок болган. Бирги делегей дайыны доозулган соонда Мерсинни француз шериг эжелеп алган турган, ынчангаш Мюфиде Ильхан эге өөредиин Анкарага дооскан. Стамбул хосталган соонда Мюфиде аңаа уруглар школазын дооскан. 1928 чылда педагогиктиг лицейге өөренгеш, ону дооскан. Ооң соонда Стамбулга башкылап ажылдай берген[1].

Мюфиде Ильхан эмчи Фарук Ильхан-биле өгленип алган. Өгленген соонда оларның 7 уруглары төрүттүнген. Турцияның аңгы-аңгы хоорайларынга аай-дедир чоруп-чоруп, Берлинге база өөренип турган. 1937 чылда Мюфиде биле Фарук Ильханнар Турцияга эглип келгеннер, ынчалза-даа удатпаанда база катап оон чорупканнар. Фарук Ильхан Афганистанның Кабул университединиң чанында эмчи школазынга башкылаар кылдыр чалаарга, олар ынаар чорупканнар. База ол ышкаш Мюфиде база Фарук Ильхан Иракка аян-чоруктап чорааннар. 1945 чылда Турцияже чанар дээрге далай-биле чоруур орук дайын дээш хагдына берген болган. Иран таварыштыр машиналыг чанып келгеннер. 1946 чылда Турцияга чанып келгеш, 1946 чылда олар политикаже шымнып киргеннер.

1950 чылда ниити соңгулдага Турцияның Демократтыг партиязы уткан, а 27 чылдар иштинде тергиидеп келген Респуликаның улустуң намы уттурган. Мюфиде Ильхан Демократтыг намдан Мерсин хоорайның чагырыкчызы кылдыр кандидатуразын бергеш, тиилеп үнген. Ынчан ол Турцияда бир дугаар херээжен хоорай баштыңы болган. Ооң ачызында ол Турцияда улуг алдарлыг, сураглыг апарган.

1951 чылда Мюфиде Ильхан ол ажылындан үнгеш, нам кежигүнү база эвес апарган.

1968—1981 чылдарда Мюфиде Ильхан Германияга Турциядан көжүп келген улуска башкылап турган[1].

Демдеглелдер

эдер
  1. 1,0 1,1 1,2 Online newspaper article. Todayszaman.com (2009-03-16). Хынаан 2 Бир айның 2011. (чедимчок шөлүг)