Вольтметр (е узадыр адаттынар) (вольт + грек. μετρεω «хемчээп тур мен») – электри четкизинде электри тывылдырар күштү болгаш күжениишкинни хемчээр херексел. Электри энергиязынның дөзүнге азы чүдүрүлгезинге чергелештир кожар.

Ийи чурагайлыг вольтметрлер. Үстүнде — саарылгага бүдүрген модель. Адакызын Берлинниң техниктиг университединиң сургуулдары тургусканнар

Эң эки вольтметр төнчү чок улуг иштики удурланыышкынныг болур ужурлуг. Ынчангаш шын вольтметрниң иштики удурланыышкыны бедиирге, ол иштики удурланыышкынның хемчээр херекселче болгаш хемчээдип турар чүүлче салдары кудулаар, а ол дээрге, хемчээриниң ылаптыы болгаш ажыглалының делгеми бедиир.


ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.
  2. Справочник по электроизмерительным приборам; Под ред. К. К. Илюнина — Л.:Энергоатомиздат, 1983
  3. Справочник по радиоизмерительным приборам: В 3-х т.; Под ред. В. С. Насонова — М.:Сов. радио, 1979