Витамин B1 — ол үнүш бүрүзүнде эвээш бар болза-даа, кызыл-тас, рис, сула дээш өске-даа тараа аймааның үнүштеринде кончуг хөй. Дириг амытаннарның эъттеринден хаван эъдинде ол кончуг хөй. Улуг кижиниң хонукта витамин B1-ни хереглээри 2—3 мг болуп турар. Витамин В1 кижиниң мага-бодунга чем-биле доктаамал ажыглаттыныр ужурлуг, чүге дээрге, ону организм боду тургузуп, хуулдуруп ап шыдавас. Бир эвес мага-ботка витамин B1 чедишпес болза, «бери-бери» дээр берге аарыг тыптып келир, Ынчан кижиниң чем чиир хеөнү шуут чидер, чем солчуушкуну өскерлип, ындыг кижи арып-доруп баксыраар, чүрээ дүргедээр, шагжок, бажы дескинер апаар. Сөөлзүредир хол-бут билинместеп, оларга чүве дээртир аргажок аарышкылыг болу бээр. Бистиң чуртувуста «бери-бери» кончуг ховар таваржып турар. Витамин B1-ни медицинада аарыг кижилерниң ниити мага-бодун быжыглаар сорулга-биле ажыглап турар.

Витамин B1

Дөзү

эдер
  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Монгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"