Бүдээл орус. Затворничество, Ретрит, англ. Retreat, төв. [Цам] - бүгү талазындан дуглап каан черге угаанын мергежидер арга, угаанын чүгле эки бодалдар-биле кызыгаарлаары, багай бодалдардан дуглаары.

Аныяк хуурак бүдээлдээр черинде, Йерпа, Төвүт. 1993
Ромда (Джорджия штат, АКШ) бүдээл төвү

Бо сөстүң "экижиир", "боданыр", "көөр" деп уткалары база бар[1].

Йога-биле бүдээл кылыр чер, Гоа, Индия

ДөсЭдер

  1. Геше Лобсаң Тхүптен Башкы. Будда Бурганга сүзүглеп тейлээри аза хилинчек-човулаңдан адырлырының аргалары. Тываның Ю.Ш. Күнзегеш аттыг ном үндүрер чери. Кызыл - 2007ч. 77 арын.