Буржуазия - бүдүрүлгениң чепсек херекселдерин холда туткан, хөлезиленикчи күш-ажылды ажыглап турар капиталистиг ниитилелде тергиидекчи аңгы (класс).

Дөзүк

эдер
  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.