Бортников, Александр Васильевич

Александр Васильевич Бортников (орус. Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников; 1951 чылдың ноябрь 15-те төрүттүнген)Россияның күрүне ажылдакчызы. 2008 чылдың май 12-ден эгелеп Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының директору. 2008 чылдың май 25-тен эгелеп Россия Федерациязының Айыыл чок чорук Чөвүлелиниң доктаамал кежигүнү. Шериг генералы (2006).

Александр Васильевич Бортников

Портрет
Төрүттүнген хүнү 1951 ноябрьның 15(1951-11-15) (69 хар)
Чурт

Терроризмге удур национал комитеттиң даргазы, Хамаарышпас Күрүнелер Дем каттыжылгазында чурттарның айыыл чок чорук органнары болгаш тускай албаннар удуртукчуларының чөвүлелиниң даргазы. «Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш» орденниң бүрүн кавалери.

НамдарыПравить

1951 чылдың ноябрь 15-те Молотов (амгы үеде Пермь деп адап турар) хоорайга төрүттүнген. 1966 чылда Бүгү-эвилелдиң Аныяктарының Ленинчи Коммунистиг Эвилелиниң хүрээлеңинге кирген.

1973 чылда академик В. Н. Образцов аттыг Ленинградтың демир-орук транспортунуң инженерлериниң институдун дооскан. Мергежилиниң аайы-биле Ленинград облазының Гатчина хоорайга ажылдап турган.

1975 чылда Москва хоорайда Ф. Э. Дзержинский аттыг ССРЭ-ниң Күрүнениң айыыл чок чорук комитединиң дээди школазын дооскаш, ол-ла чылын Совет Эвилелиниң Коммунистиг партиязынга киргеш, аңаа ооң дүжеринге чедир кежигүн кылдыр турган.

1975 чылдан эгелеп — күрүнениң айыыл чок чорук органнарында. ССРЭ-ниң Күрүнениң айыыл чок чорук комитединиң Ленинград облазында эргелелиниң — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының Санкт-Петербург хоорай болгаш Ленинград облазында эргелелиниң хайгыылга удур салбырларынга оперативтиг болгаш удуртур составтың албан-дужаалдарынга ажылдап турган.

2003 чылдың май айга чедир — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының Санкт-Петербург хоорай болгаш Ленинград облазында эргелелиниң хайгыылга удур операциялар талазы-биле даргазының оралакчызы.

2003 чылдың июль 1-ден 2004 чылдың февраль 28-ке чедир — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының Санкт-Петербург хоорай болгаш Ленинград облазында эргелелиниң даргазы.

2004 чылдың март 2-ден эгелеп — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының директорунуң оралакчызы — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының экономика талазы-биле айыыл чок чорук департаментизиниң даргазы.

2004 чылдың июль 11-ден эгелеп — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының экономика талазы-биле айыыл чок чорук албанының удуртукчузу. 2006 чылда генерал-полковник дужаалын аңаа тывыскан. Чамдык медээлер-биле алырга, ооң соонда шериг генералы деп ээлчеглиг дужаалды Бортниковка база-ла 2006 чылда декабрьның 20-де тывыскан.

2004 чылдың июль айдан эгелеп — кем-херек-биле холбаалыг орулгаларны ажык болдурарынга удур демиселдиң национал стратегиязының концепциязын чогаадыр талазы-биле ведомстволар аразының ажылчын бөлүүнүң кежигүнү.

2004 чылдың октябрь айдан эгелеп — Экономиктиг интеграция айтырыгларының талазы-биле чазак комиссиязының кежигүнү.

2004 чылдың ноябрь айдан 2008 чылдың май айга чедир — «Совкомфлот» ААН (ажык акционерлиг ниитилел) Директолар чөвүлелиниң кежигүнү.

2005 чылдың апрель айдан эгелеп — Россия Федерациязының экспорт контролюнуң талазы-биле комиссиязының кежигүнү.

2005 чылдың декабрь айдан эгелеп — Одалга-энергетика комплекизи болгаш минералдыг чиг эт баазазын дагын бүдүрүрериниң айтырыгларының талазы-биле чазак комиссиязының кежигүнү.

2006 чылдың апрель айдан эгелеп — Россия Федерациязының авиатудуг комплекизиниң бүдүрүлгелериниң интеграциязын хандырар талазы-биле чазак комиссиязының кежигүнү.

2008 чылдың май 12-ден эгелеп — Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының директору, Терроризмге удур национал комитеттиң даргазы, а май 25-тен эгелээш — Россия Федерациязының Айыыл чок чорук Чөвүлелиниң доктаамал кежигүнү.

2008 чылдың май 19-тан эгелеп — Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Саттыныкчы чорукка удур хөделир талазы-биле чөвүлелдиң болгаш ооң президиумунуң кежигүнү.

2008 чылдың май 22-ден эгелеп — Хамаарышпас Күрүнелер Дем каттыжылгазында чурттарның айыыл чок чорук органнары болгаш тускай албаннар удуртукчуларының чөвүлелиниң даргазы.

2008 чылдың октябрь 17-ден эгелеп — Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Саң-хөө рыногун хөгжүдер талазы-биле чөвүлелдиң кежигүнү.

2008 чылдың ноябрь 1-ден эгелеп — Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Информастыг ниитилел хөгжүлдезиниң талазы-биле чөвүлелдиң болгаш ооң президиумунуң кежигүнү.

Удур хемчеглер болгаш делегей чергелиг кады ажылдажылгаПравить

2014 чылдың июль 26-да, август 5-те Украинаның чөөн чүгүнге үскүлежиишкин ужун Европа Эвилели болгаш Канада Бортниковка удур хемчег алган. Ооң кадында, Путинге чоок 35 албан-дужаалдыг кижилер, депутаттар болгаш бизнесменнерге удур Американың Каттышкан Штаттары база хемчеглер алган, ынчалза-даа алдыртканнарның аразында Бортников чок бооп турар. 2015 чылдың февраль айда американ таланың чалалгазы-биле Бортников Россияның ведомстволар аразының делегациязын удуртуп алгаш, Вашингтон хоорайга болуп эрткен күчүлел экстремизминге удур хөделириниң талазы-биле саммитке киришкен.

2018 чылдың январь айның 27-28 хүннеринде Бортников база катап Американың Каттышкан Штаттарынга Даштыкы хайгыыл албанының директору Нарышкин болгаш шериг хайгыылының даргазы Коробов-биле кады аян-чорук кылган. Олар шупту Вашингтонга Төп хайгыыл эргелелиниң директору Помпео-биле ужурашканнар. Американ болгаш россий тускай албаннар удуртукчуларының эң ат-алдарлыг ужуражылгазы болган. Талалар Россия болгаш Төп Азияның чурттарындан ооң мурнунда Сирияга чаалажыр дээш чораан «Ислам күрүне» дайынчыларының Сириядан дедир ээп келириниң айыылын чугаалашкан.