Барыын-Хемчик кожуунунуң Кызыл-Мажалыктан ырак эвесте бурунгу бижимелдерлиг хая-даг.

Ында оюп-сиилбээн бижимелдерниң ниити саны 300 ажып турар. Оларның назы-харын эрте бурунгу хүлер вектиң үезинде кылдыр санаар. Хөй санныг хая-даштарда ойган чуруктарның аразындан, эртемдээннерни сонуургаткан чүүл - 70 сантиметр улуг хемчээлдиг улар куштуң дүрзүзү болуп турар. Ол-ла хаяларда, булуттар аразында олуруп алган Будда бурганның дүрзү-хевирин оюп-сиилбээн чурук база бар. Ооң назы-харын 1358 чылда кылдыр санап көрүп каан. Бижиктиг-Хаядан ырак эвесте, Барыын-Хемчик кожуунуң сүлде демдээнде кирген, хөй солун-сеткүл, номнарның даштын каастаан, ат-сураглыг "Чиңгис-Хаан" даш көжээ бар. Ол дээрге эрте бурунгу түрк дайынчының тураскаалы болур.

ДөсПравить

??