Алоэ (лат. Aloe) – ас­фо­дел аймааның бир хевири үнүш. Ыяш хевири, чадаң ыяш, азы сиген хевири сккуленти ксе­ро­фи­ттер, чамдыкта лиа­ннар. Бүрүлери бопугур, хөлчок сүүзүүннүг, бистерлиг. Ли­стья мя­си­стые, очень соч­ные, зуб­ча­тые, в плот­ных при­кор­не­вых или вер­ху­шеч­ных ро­зет­ках. Чечектери хоолай дег азы коңгулуурлуг, кызыл, сарыг азы чырык – сарыг, салбактарлыг азы ширбииштерлиг. Чимизи – хөй санныг үрезинниг хааржакчыгаштар. 360 хевирлери, каңдаашкынныг Мурнуу база Тропиктиг Африкада, Маскаренски ортулуктарда, Мадагаскарда, Аравий чартык ортулуктуң мурнуу талазында тарап нептерээн.

Алоэ
Aloe arborescens Compton.JPG
Ыяш хевирлиг алоэ (Aloe arborescens), чечектелир алоэ болүү
Эртемде классификациязы
Делегей чергелиг эртемде ады
Синонимнери
Номенклатурный тип

Алоэ ыяш хевирлиг чүс чылдыг (А. аrborescens) – билдингир өрээл үнүжү, бодунуң эм шынары-биле билдингир (де­зин­фекция, балыг эмнээринге, ниити байдалын экижидеринге херек); үрезиннер-биле көвүдеп өзер. Хөй кезиинде чижээ: Ёзулуг алое (A. vera) база Кортпас алоэ (A. ferox) хевирлерин эм кылыр дээш өстүрүп турар (бүрүлеринде гли­ко­зи­дтер уктуг бүдүмелдер база эфилиг үс бар), оларны фар­ма­цев­т база пар­фю­мер­ бүдүрүлгелеринде ажыглап турар.

Ботаниктиг классификациязыЭдер

Алоэниң хевирлери 500 ажыг янзы[2], эң-не билдингирлери:

Чадаң ыяш 3 м бедик. Ону медицинада ажыгап турар. Колдуунда бо хевирни столетник деп адап турар.
Чадаң ыяш азы улуг эвес ыяш 3—5 м хире салбагар будуктарлыг.

ДемдеглелдерЭдер

  1. Сведения о роде Aloe (англ.) в базе данных Index Nominum Genericorum Международной ассоциации по таксономии растений (IAPT).
  2. Согласно The Plant List род Aloe содержит 558 видов.